ผลิตภัณฑ์

ข้าวทิพย์อุบล

ผลิตภัณฑ์ ทิพย์อุบล

บริษัท ทิพย์อุบล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นกิจการที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อผลิตสินค้าข้าวหอมมะลิไทย และผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน โดยใช้วัตถุดิบสดใหม่ที่ผ่านการควบคุมกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนของบริษัท จึงทำให้เชื่อมั่นได้ว่า ผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ “ป้อมมะลิ” และ “เทวาไรซ์” เป็นสินค้าทรงคุณภาพตามมาตรฐานไทยและมาตรฐานสากล

ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ทิพย์อุบล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประกอบด้วยสายผลิตภัณฑ์หลัก 3 สายผลิตภัณฑ์ ได้แก่

  1. ข้าวหอมมะลิเกษตรอินทรีย์พร้อมรับประทาน “ป้อมมะลิ”
  2. ข้าวหอมมะลิพร้อมรับประทาน “เทวาไรซ์”
  3. อาหารไทยพร้อมรับประทาน “เทวาไรซ์” – coming soon

ข้าวขาวหอมมะลิอินทรีย์บรรจุกระป๋อง
พร้อมรับประทาน ตราป้อมมะลิ

ขนาดบรรจุ 150 กรัม

ข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์บรรจุกระป๋อง
พร้อมรับประทาน ตราป้อมมะลิ

ขนาดบรรจุ 150 กรัม

ข้าวไรซ์เบอรี่อินทรีย์บรรจุกระป๋อง
พร้อมรับประทาน ตราป้อมมะลิ

ขนาดบรรจุ 150 กรัม


ข้าวขาวหอมมะลิบรรจุกระป๋อง
พร้อมรับประทาน ตราป้อมมะลิ

ขนาดบรรจุ 150 กรัม

ข้าวกล้องหอมมะลิบรรจุกระป๋อง
พร้อมรับประทาน ตราป้อมมะลิ

ขนาดบรรจุ 150 กรัม

ข้าวไรซ์เบอรี่บรรจุกระป๋อง
พร้อมรับประทาน ตราป้อมมะลิ

ขนาดบรรจุ 150 กรัม