มาตรฐาน

มาตรฐานของทิพย์อุบล

มาตรฐานคุณภาพของ ข้าวทิพย์อุบล

บริษัท ทิพย์อุบล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  ก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและผลิตสินค้า ”ข้าวทิพย์อุบล” ข้าวหอมมะลิไทย ตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ ที่ทรงคุณภาพตามมาตรฐานประเทศไทย และมาตรฐานสากล ที่ยอมรับในระบบการค้าระหว่างประเทศ

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

มาตรฐานคุณภาพอันดับแรกของข้าวทิพย์อุบล ก่อนที่จะแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปอื่นๆ ของบริษัท คือการเป็น “เกษตรอินทรีย์ (Organic Farming)”  เกษตรอินทรีย์ เป็นวิธีการผลิต ผลิตผลการเกษตรที่หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี หรือสารสังเคราะห์ใดๆ ในกระบวนการเพาะปลูกและการเก็บรักษา เช่น ปุ๋ยเคมี สารควบคุมการเจริญเติบโต สารควบคุมและกำจัดวัชพืช ตลอดจนสารเคมีที่ใช้รม เพื่อป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูข้าวในโรงเก็บข้าว สารหรือวัสดุที่จะใช้ในขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ต้องใช้วัสดุจากธรรมชาติและสารสกัดที่ไม่ก่อให้เกิดพิษและอันตรายต่อคนหรือไม่มีสารพิษตกค้างปนเปื้อน ในผลผลิต ในดินและในน้ำ โดยให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบในสุขภาพอนามัย และสภาพแวดล้อมสูงสุดในทุกกระบวนการ บริษัทจึงยื่นขอการรับรองต่อ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และได้รับเครื่องหมาย มาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์แห่งประเทศไทย (Organic Thailand) เป็นบริษัทแห่งแรกในประเทศไทยที่เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อินทรีย์ประเภทข้าวหอมมะลิ

มาตรฐานสากล

นอกเหนือจากได้รับการรับรองความเป็นเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยแล้ว ตามเป้าหมายของบริษัท ที่จะก้าวสู่ตลาดโลก บริษัท ทิพย์อุบล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จึงได้ยื่นขอการรับรองจากองค์กรในระดับนานาชาติ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร และได้รับการรับรองเรียบร้อยแล้ว ดังต่อไปนี้

  • European Union Organic Certification(EU) รับรองความเป็นเกษตรอินทรีย์ จากสหภาพยุโรป
  • National Organic Program (NOP) ของ United State Department of Agriculture (USDA)
  • GMP CODEX (Good Manufacturing Practice, Certified by SGS Thailand Limited)
  • HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point, Certified by SGS Thailand Limited)
  • HALAL (HALAL Certificate, Certified by The Central Islamic Council of Thailand)

มาตรฐานบรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของทิพย์อุบล ได้รับการสร้างสรรขึ้นมาบนค่านิยมของคุณภาพและมาตรฐานทุกขั้นตอนของการผลิต ดังนั้นเพื่อรักษาคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์จนถึงโต๊ะอาหารของผู้บริโภค บริษัท ทิพย์อุบลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จึงเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เป็นกระป๋องที่ทำจากแผ่นเหล็กเคลือบพลาสติค (Laminated) ทั้งสองด้าน ซึ่งเป็นวัสดุนำเข้าที่ได้มาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของโลหะต่อเนื้ออาหาร ทนต่อแรงกระแทก ไม่มีการกัดกร่อน ไม่ส่งผลต่อคุณภาพ กลิ่นและรสชาดของอาหาร