มาตรฐาน อาหารอินทรีย์

มาตรฐานของทิพย์อุบล

มาตรฐานอาหารอินทรีย์

Organic Food หรือ อาหารอินทรีย์ คือ อาหารที่ผ่านการผลิตทางการเกษตรที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมี รวมทั้งเมล็ดพันธ์ุที่ไม่ตัดต่อทางพันธุกรรม หรือวัตถุสังเคราะห์ใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยวิทยาศาสตร์ และสารเคมีกำจัดวัชพืช โดยจะต้องมีการเตรียมหน้าดินก่อนการปลูกโดยวิธีธรรมชาติ คือ ต้องทำให้ปลอดสารพิษไม่น้อยกว่า 3 ปี ในกระบวนการผลิตต้องมีการอนุรักษ์ดินและแหล่งน้ำ เพื่อให้ผลผลิตที่ได้เป็นผลผลิตที่มาจากการเจริญเติบโตตามธรรมชาติอย่างแท้จริง อาหารที่จัดเป็น Organic Food ได้แก่ อาหารที่ไม่ผ่านการตัดต่อพันธุกรรมหรือฆ่าเชื้อโรคโดยการฉายรังสี พืชที่ปลูกด้วยดินที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยมูลสัตว์ เนื้อสัตว์และไข่ที่มาจากสัตว์ที่ไม่ใช้ฮอร์โมนช่วยในการเติบโตและไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ เป็นต้น

การรับรองอาหารอินทรีย์ ตามความต้องการทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นสำหรับอาหารอินทรีย์ ถือเป็นหลักประกันคุณภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค ความท้าทายที่ภาคอุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์ต้องเผชิญคือการผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรโดยใช้วิธีการที่เคารพสิ่งแวดล้อมและสวัสดิภาพสัตว์ทั่วโลก ความต้องการเหล่านีถู้กกำหนดโดยกฎระเบียบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่ใช้ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ มาตรฐานหลักที่ให้การรับรอง อาหารอินทรีย์ เช่น


มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา

มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา (National Organic Program – NOP) คือ แผนงานเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (United States Department of Agriculture – USDA) ปัจจุบัน Organic Food หรือ อาหารอินทรีย์ กำลังเป็นที่นิยมในตลาดสหรัฐฯ โดยในปี 2545 ตลาดค้าปลีก Organic Food ในสหรัฐฯ มีมูลค่าถึง 6,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากปีก่อน สำหรับสินค้าที่ได้รับความนิยมสูง ได้แก่ ผักและผลไม้สด เครื่องดื่มที่ไม่ใช่นม ขนมปังและธัญพืช อาหารบรรจุหีบห่อ (อาหารแช่แข็งและอาหารแห้ง อาหารสำหรับทารก และขนมหวาน) ผลิตภัณฑ์นม เป็นต้น ทั้งนี้กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ (United States Department of Agriculture: USDA) ได้กำหนดมาตรฐานในการปิดฉลากสินค้า Organic Food ที่นำเข้า โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

สินค้าที่จัดเป็น Organic Food ตามมาตรฐาน USDA ได้แก่ สินค้าที่ไม่ผ่านการตัดต่อพันธุกรรมหรือฆ่าเชื้อโรคโดยการฉายรังสี พืชที่ปลูกด้วยดินที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยมูลสัตว์ เนื้อสัตว์และไข่ที่มาจากสัตว์ที่ไม่ใช้ฮอร์โมนช่วยในการเติบโตและไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ ยกเว้นการให้อาหารเสริมประเภทวิตามินหรือแร่ธาตุ รวมทั้งต้องได้รับการเลี้ยงดูด้วยอาหารสัตว์ที่เป็น Organic เป็นต้น


มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป (EU)

มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป (EU) นั้นมีข้อกำหนดดังนี้

กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อาหารเกษตรอินทรีย์จะต้องมีส่วนผสมเกษตรอินทรีย์ไม่น้อย กว่า 95% กำหนดระเบียบวิธีการนำเข้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ ที่ผลิตจากต่างประเทศ ซึ่งอาจจะใช้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของยุโรป หรือมาตรฐานอื่นที่ทัดเทียมกับของยุโรปก็ได้

กำหนดให้สินค้านำเข้าเกษตรอินทรีย์ต้องกำหนดแหล่งที่ผลิต แต่อนุญาตให้ใช้ตรารับรองของสหภาพยุโรปบนผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จากต่าง ประเทศได้ด้วย