สมัครงาน

ลงทะเบียนผู้สมัคร
ประเภทงานที่สนใจ* รูปถ่าย
ตำแหน่งที่สมัคร*
สัญชาติ* เลขที่บัตรประชาชน*
คำนำหน้า*
ชื่อ_ENGLISH* นามสกุล_ENGLISH*
ชื่อ_THAI* นามสกุล_THAI*
วันเดือนปีเกิด* ภูมิลำเนา
น้ำหนัก (กก.) ส่วนสูง (ซม.)
โทรศัพท์มือถือ* E-Mail*
การศึกษาและประสบการณ์การทำงาน
ระดับการศึกษา* สถาบัน*
คณะ* สาขาวิชา*
เกรดเฉลี่ย* เอกสารการศึกษา
ประสบการณ์ มีประสบการณ์ไม่มีประสบการณ์
ข้อมูลอื่นๆ
สถานที่ที่สามารถไปปฎิบัติงานได้ :
ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ : มีไม่มี
ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ : มีไม่มี
สถานภาพทหาร : ผ่านเรียบร้อยไม่เรียบร้อยได้รับการยกเว้น
รู้จักเราได้อย่างไร
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏว่าข้อความใดในใบสมัคร หรือเอกสารที่นำมาแสดงไม่เป็นความจริง หรือเป็นเอกสารเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ เลิกจ้าง โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น