เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับทิพย์อุบล

ความเป็นมาของธุรกิจ

บริษัท ทิพย์อุบล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2546 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิไทย ตั้งแต่การหว่านดำ เก็บเกี่ยว จนได้ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิไทยโดยผ่านกระบวนการใช้ Post-Harvest Technology ที่ทันสมัยภายใต้ชื่อ “ข้าวทิพย์อุบล” เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคชาวไทยในประเทศ และการส่งออกสู่ตลาดโลก

ข้าวทิพย์อุบล เป็นข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงสุดที่ผลิตตามแนวทาง “เกษตรอินทรีย์ (Organic Farming)” คือเป็นข้าวที่ไม่มีการใช้สารเคมีใดๆ ในกระบวนการเพาะปลูก ทำให้ไร้สารเคมี สารพิษตกค้าง มีคุณค่าทางโภชนาการสูงสุด รวมทั้งให้ความรู้สึกและรสชาดที่ชื่นชอบแก่ผู้บริโภค   การให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิตามลักษณะดังกล่าวที่กำหนดไว้นั้น กระบวนการผลิตจึงต้องเริ่มต้นตั้งแต่ การศึกษาสำรวจหาพื้นที่ท้องนาที่มีสารอาหารธรรมชาติที่ต้นข้าวต้องการ คัดเลือกเมล็ดพันธ์  ควบคุมแหล่งน้ำ กำหนดช่วงเวลาการหว่านดำ เพื่อให้ต้นข้าวได้รับแสงแดด น้ำฝน กระแสลมตามธรรมชาติของฤดูกาลทำนาแต่โบราณ จนถึงกระบวนการแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว (Post-Harvest Technology) และในทุกขั้นตอนการผลิต บุคลากร พนักงานทุกคนของบริษัทฯ ยึดมั่นถึงความรักและใส่ใจในผู้บริโภคคนสุดท้าย เพื่อให้ได้เมล็ดข้าวที่ประเสริฐสุด ข้าวที่วัฒนธรรมไทยยกย่องเป็น “แม่โพสพ” เป็นอาหารให้ผู้คนดำรงอยู่ตราบชั่วชีวิต

ข้าวเป็นอาหารหลักของชาวเอเชียและผู้คนกว่าค่อนโลก แต่อาหารหลักจานนี้ไม่อาจสนองต่อการบริโภคให้ได้รสชาดและความสมบูรณ์ของมื้ออาหารได้เบ็ดเสร็จด้วยตัวของข้าวเอง แต่ต้องมีกับข้าวควบคู่  ดังนั้นบริษัท ทิพย์อุบล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จึงเพิ่มสายการผลิตกับข้าว “อาหารไทย” เพื่อเสนอต่อผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวก และเอื้อต่อวิถีชีวิตในสังคมเมืองที่เร่งรัด และสำหรับชาวต่างชาติผู้ชื่นชอบอาหารจากเรา (ห้องครัวโลก) ซึ่งแน่นอนว่าผลิตภัณฑ์อาหารไทยของบริษัทฯ ผลิตภายใต้ค่านิยมของบริษัทฯ ที่โดดเด่น เน้นคุณภาพ ทุกขั้นตอนของการผลิต และมาตรฐานสากลเพื่อการส่งออก เพื่อให้

“ทุกผลิตภัณฑ์ ทุกรสชาด เปี่ยมด้วยคุณค่าอาหาร อร่อยเสมือนรสมือคุณแม่ อาหารที่ทำมาจากวัตถุดิบคุณภาพและความรัก”