มาตรฐานด้านการจัดการ (TQM)

เกี่ยวกับทิพย์อุบล

ทิพย์อุบล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้นำแนวคิดในการทำงานอย่างมีคุณภาพในทุกขั้นตอน ที่เรียกว่า Total Quality Management (TQM) เพื่อปลูกฝังให้พนักงานมีพฤติกรรมทางความคิดและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แนวคิด TQM ที่บริษัทฯ นำมาใช้ ได้แก่ PDCA : Plan – Do –Check – Act (การวางแผนอย่างรอบคอบ การมุ่งมั่นกระทำตามแผน การสำรวจ/ตรวจตราอย่างสม่ำเสมอและการทบทวนตน) Customer Focus (การให้ความสำคัญทั้งลูกค้าภายใน และลูกค้าภายนอก) Fact Base (ทำงานโดยอาศัยข้อเท็จจริง) Dispersion (สนใจการกระจายหรือรายละเอียดไม่ดูแต่ค่าเฉลี่ยหรือค่ารวมๆ) และ Process Oriented (เป็นผู้รู้ทั้งเหตุและผลสนใจทั้งกระบวนการและผล)

ในการทำงานอย่าง TQM นอกจากแนวคิด TQM ทั้ง 5 ข้อแล้ว ยังต้องใช้เครื่องมือที่ช่วยในการปรับปรุงงานอื่นๆมาช่วยในการทำงานในการวิเคราะห์และหาวิธีปรับปรุงงานอาทิเช่น 7 QC Tools, Kaizen, Total Productivity management (TPm), Total Productive Maintenance (TPM), Performance Analysis and Control (PAC), Material Flow Cost Accounting (MFCA)เป็นต้น

การปลูกฝังการทำงานอย่าง TQM นี้ เป็นการพัฒนาการศักยภาพของพนักงาน เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างเป็นระบบ (Systematic) เป็นวิทยาศาสตร์ (Scientific) มีที่มาที่ไปและความเชื่อมโยงอย่างชัดเจน (Logic & Linkage) ในทุกขั้นตอนของการทำงาน ทำให้มั่นใจได้ว่าทิพย์อุบล อินเตอร์เนชั่นแนล จะสามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าTotal Productivity management (TPm)  World Class Manufacturing (WCM)

Tipubon  Quality Management (TQM)

มาตรฐานด้านการจัดการที่มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร ดำเนินการตรวจติดตามและควบคุมตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยระดับสากลอย่างเคร่งครัดและสามารถตรวจสอบได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง (24/7) ตลอดห่วงโซ่อาหารของทิพย์อุบล อินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อให้มั่นใจว่าทุกขั้นตอนมีมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยครบทั้ง 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่

1. ความปลอดภัยในอาหาร (Food Safety)

เป็นหัวใจสำคัญในการผลิตอาหารสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์อาหารของทิพย์อุบล อินเตอร์เนชั่นแนล จึงผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดทุกขั้นตอน เพื่อให้แน่ใจว่าปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง สารปนเปื้อน จุลินทรีย์ที่เป็นอันตราย และสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค

2. คุณภาพอาหาร (Food Quality)

ทิพย์อุบล อินเตอร์เนชั่นแนล มุ่งมั่นผลิตอาหารที่มีคุณภาพสูงแก่ลูกค้า ซึ่งเป็นผลจากการทุ่มเทวิจัยและพัฒนาอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการของทิพย์อุบล อินเตอร์เนชั่นแนล ตรงกับความต้องการของลูกค้า

3. สวัสดิภาพวัตถุดิบ (Resources Welfare)

ทิพย์อุบล อินเตอร์เนชั่นแนล มีนโยบายสนับสนุน ส่งเสริมวัสถุดิบจากแหล่งผลิตข้าวที่มีคุณภาพภายใต้การควบคุมกระบวนการเพาะปลูกอย่างถูกต้องตามมาตรฐานกำหนด และวัตถุดิบที่มาจากเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ที่คัดเลือกมาจากแหล่งผลิตที่มีมาตรฐานและยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงและการปฏิบัติต่อสัตว์อย่างมีคุณธรรม

4. บริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence)

การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างมากในกลยุทธ์ธุรกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างทิพย์อุบล อินเตอร์เนชั่นแนล กับลูกค้าจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ “ผู้ขาย-ผู้ซื้อ” แต่ทิพย์อุบล อินเตอร์เนชั่นแนล มุ่งนำเสนอแต่ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุด เพื่อคุณภาพชีวิตและสุชภาพอนามัยที่ดียิ่งขึ้น

5. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)

ทิพย์อุบล อินเตอร์เนชั่นแนล ตระหนักเสมอว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหัวใจของการดำเนินธุรกิจ ผลกระทบที่อาจเกิดกับสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการเพื่อสร้างความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง