วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม

เกี่ยวกับทิพย์อุบล

วิสัยทัศน์

บริษัท ทิพย์อุบล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มุ่งผลิตข้าวพร้อมรับประทานและอาหารสำเร็จรูป ด้วยแนวทางเกษตรอินทรีย์ ภายใต้กระบวนการผลิตที่เน้นคุณภาพและมาตรฐานสากล เพื่อสร้างเสริมสุขอนามัยของมวลมนุษย์

พันธกิจ

  • ผลิตสินค้าคุณภาพและมาตรฐานสูงสุดภายใต้ตราสัญลักษณ์ ทิพย์อุบล เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของคู่ค้าและผู้บริโภค
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต อย่างต่อเนื่องด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนา
  • สร้างเครือข่ายธุรกิจสู่ภูมิภาค และสู่ความเป็นผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปในระดับสากล
  • พัฒนาทรพัยากรบุคคลทุกระดับของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
  • เสริมสร้างประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวให้แก่ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ร่วมทุน และผู้ถือหุ้น

ค่านิยมทิพย์อุบล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

รู้จริง 

ในกระบวนการอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารสำเร็จรูป โดยใช้แนวคิด TQM เพื่อให้เกิดทักษะความชำนาญ ความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญ

ซื่อสัตย์

จริงใจ โปร่งใส และยึดมั่นจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

ร่วมใจ

เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม

คิดใหม่ 

กล้าคิดกล้าริเริ่มในสิ่งใหม่ ๆ สร้างสรรค์นวัตกรรม และปรับปรุงกระบวนการ

ใฝ่คุณภาพ 

ใส่ใจในทุกรายละเอียดของกระบวนการบริหารจัดการ